Lok Sewa Aayog
Note: All questions and answers are in nepali.
Recent news, views and articles.
Nayab Subba (Na Su) practice questions second paper Lok Sewa Aayog access_time Wed 13, 2020

Nayab Subba Second PaperPractice set 1 नायब सुब्बा - सेट १ द्वितीय पत्र१) जलसम्पदा भनेको के हो ? सप्तकोशी नदी र फेवातालको बारेमा लेख्नुहोस् । ५२) संस्कृतिको प्रवर्द्वन गर्नका लागि सरकारको सञ्चालन गरेको कुनै पाँचवटा कार्यक्रमहरुको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् । ५३) नेपालको आर्थिक विकासको लागि सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच कस्तो सम्बन्ध हुनु जरुरी छ...

Nayab Subba Na Su Syllabus of Lok sewa aayog Nepal access_time Wed 22, 2020

Nayab Subba Na Su Syllabus of Lok sewa aayog NepalPAPER I: -General Knowledge &General Mental Ability Test1.General Knowledge - 60 Marks    1.1 General information about the universe.            1.1.1The solar system: sun, planets, satellites,asteroids, meteors, com...