Nayab Subba Second Paper

Practice set 1

नायब सुब्बा - सेट १ द्वितीय पत्र


१) जलसम्पदा भनेको के हो ? सप्तकोशी नदी र फेवातालको बारेमा लेख्नुहोस् । ५
२) संस्कृतिको प्रवर्द्वन गर्नका लागि सरकारको सञ्चालन गरेको कुनै पाँचवटा कार्यक्रमहरुको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् । ५
३) नेपालको आर्थिक विकासको लागि सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच कस्तो सम्बन्ध हुनु जरुरी छ ? चर्चा गर्नुहोस् । ५
४) बसाई सराई भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? बसाई सराईले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक असरहरु उल्लेख गर्नुहोस् । ५
५) नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन व्यवसायको महत्वबारे प्रकाश पार्नुहोस् । ५
६) नेपालमा वातावरण प्रदुषण अवस्था कस्तो रहेको छ ? वातावरणीय प्रदुषणलाई न्युनिकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई थेग्न (Adaptation) का लागि नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरुको बारेना विवेचना गर्नुहोस् । १०
७) नागरिकको दायित्व भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको संविधानमा नागरिकको दायित्व सम्बन्धमा के उल्लेख गरिएको छ ? ५
८) कानुनको अर्थ र महत्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् । ५
९) लोकतान्त्रमा राजनीतिक दलहरुको भूमिकाबारे उल्लेख गर्नुहोस् । ५
१०) समावेशीकरणले समाजमा के कस्तो परिवर्तन भएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । ५
११) नेपाल सरकारको केन्द्रीय सङ्गठन अन्तर्गत कस्ता निकायहरु पर्दछन् । लेख्नुहोस् । ५
१२) समावेशीकरणले समाजमा के कस्तो परिवर्तन भएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । १०
१३) असल अभिलेख व्यवस्थापकमा हुनुपर्ने गुणहरु उल्लेख गर्नुहोस् । ५
१४) छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् । ५
        क) धरौटी स्रेस्ता प्रणाली
        ख) अन्त:शुल्क
१५) नेपालको निजामती सेवामा वृत्ति विकास सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । ५
१६) सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारओ बनाउन सेवाग्राहीले के कस्तो दातित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ ? ५
१७) सरकारी बजेट उद्देश्यहरु उल्लेख गर्नुहोस् र नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाबारे चर्चा गर्नुहोस् । १०

Nayab Subba Second Paper

Practice set 2

नायब सुब्बा - सेट २ द्वितीय पत्र

१) नेपालको भौगोलोक विशेषताहरु के-के छन् ? छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् । ५

२) नेपालको आर्थिक अवस्थासँग यहाँको हावापानीको के कस्तो सम्बन्ध छ ? चर्चा गर्नुहोस् । ५

३) नेपालमा प्रचलित पाँचवटा कुप्रथाको नाम लेखी ती मध्ये कुनै दुईको छोटो चर्चा गर्नुहोस् । ५

४) नेपालको आर्थिक विकासको लागि सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच कस्तो सम्बन्ध हुनु जरुरी छ ?
चर्चा गर्नुहोस् । ५

५) बसाइँसराई भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? बसाई सराईले सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने नकारत्मक असरहरु उल्लेख गर्नुहोस् । ५

६) नेपालमा विध्धमान बेरोजगारीका प्रमुख कारणहरु पहिचान गर्दै प्रभावकारी ढंगले बेरोजगारी न्युनीकरण गर्न के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ला ? उल्लेख गर्नुहोस् । १०

७) सञ्चारको हक बारेमा लेख्नुहोस् । ५

८) नेपाल सरकारको केन्द्रीय सङ्गठन अन्तर्गत कस्ता निकायहरु पर्दछन् । लेख्नुहोस् । ५

९) नागरिक शिक्षा भनेको के हो ? छोटकरीमा लेख्नुहोस् । ५

१०) "पारदर्शिता सुशासनको आधार स्तम्भ हो" उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस् । ५

११) भ्रष्टचार निवारण एेन, २०५८ अनुसार "सार्वजनिक संस्था" भन्नाले कस्ता संस्थालाई बुझिन्छ ? ५

१२) समावेशीकरणले समाजमा के कस्तो परिवर्तन भएको छ ? समिक्षा गर्नुहोस् । १०

१३) कार्यलय संचालन गर्नको लागि सूचना र संचारको महत्वको बारेमा लेख्नुहोस् । ५

१४) नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्तिका विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस् । ५

१५) सार्वजनिक सेवा भनेको के हो ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिकाको बारेमा लेख्नुहोस् । ५

१६) निजामती सेवा एेन, २०४८ बमोजिम नेपालको निजामती सेवाको गठन सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नुहोस् । ५

१७) बजेट चक्र () भनेको के हो ? नेपालको सन्दर्भमा बजेट चक्रको प्रयोग कसरी गरिएको छ ? लेख्नुहोस् । १०


Nayab Subba Second Paper

Practice set 3

नायब सुब्बा - सेट ३ द्वितीय पत्र

१) प्रदेश २ अन्तरगत पर्ने जिल्लाहरु र तीनको सदरमूकामको सूची गर्नुहोस् । ५

२) नेपालमा जलयातातातको सम्भाव्यता बारे लेख्नुहोस् । ५

३) संस्कृति भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? छोटकरीमा परिभाषासहित उल्लेख गर्नुहोस् । ५

४) नेपालमा कृषिको महत्व छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् । ५

५) नेपालको आर्थिक विकासको लागि सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच कस्तो सम्बन्ध हुनु जरुरी  छ ? चर्चा गर्नुहोस् । ५

६) "वैदेशिक रोजगारले नेपालको राजस्व वृद्धिमा महत्वपूर्ण सधाउ पुर्याएको छ" भन्ने भनाईलाई छोटकरीमा पुष्टि गर्नुहोस् । १०

७) नेपालको वर्तमान संविधानका प्रमुख विशेषताहरु बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्नुहोस् । ५

८) स्थानीय सरकार भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता सम्बन्धमा लेख्नुहोस् । ५

९) कानूनको शासन भनेको के हो ? ५

१०) समावेशीकरणका प्रमुख तत्वहरु के-के हुन्, लेख्नुहोस् । ५

११) सुशासनका आयामहरु उल्लेख गर्नुहोस् । ५

१२) नेपालको सामाजिक सशक्तिकरण र विकासमा नागरिक समाजको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? चर्चा गर्नुहोस् । १०

१३) कार्यलय व्यवस्थापनको महत्वबारे टिप्पणी लेख्नुहोस्। ५

१४) जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? जिन्सी स्रेस्ता प्रणालीका प्रमुख उद्देश्यहरु के-के हुन् ? छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् । ५

१५)  सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा ग्राहीलेके कस्तो दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ ? ५

१६) बजेट भनेको के हो ? छोटकरीमा लेख्नुहोस् । ५

१७) नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्तिको तरिका तथा प्रक्रिया बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् । १०